Faskine / LAR

Kommunernes behov for at aflaste kloaksystemet gør at mange kommuner i dag ikke vil have at regnvand afledes til kloaksystemet. Derfor sætter de i dag krav om at bortskaffelsen af regnvand skal ske på egen grund. Dette kan ske ved at etablere forskellige tiltag som beskrevet herunder:

Faskine
En faskine er et etableret hulrum i jorden hvor regnvandet opsamles og nedsiver fra.

Inden tagvand eller overfladevand fra belægninger ledes til en faskine, skal det passere igennem en sandfangsbrønd. Dette sørger for faskine ikke stoppes til af blade og snavs som løber ud med vandet.

Størrelsen og derved prisen for etablering af faskine afhænger af flere faktorer:
• Størrelsen på arealet der skal afvandes.
• Jordens evne til at nedsive regnvand.

Vand nedsiver langsommere i leret jord i forhold til sandet jord. Det betyder at en faskine der skal etableres i områder med leret jord skal dimensioneres meget større end en faskine der etableres i sandet jord.

Endvidere kan områder med høj grundvandstand gøre en faskine uanvendelig, da en faskine ikke kan opsamle vand hvis den i forvejen er fyldt med grundvand. Derfor er en undersøgelse af den pågældende jordbund nødvendig inden etableringen af faskine. Dette kan gøres ved en nedsivningstest.

Nedsivningen i faskine sker primært fra faskinens sider. Derfor bestræber man sig altid på at lave en faskine så lang og smal muligt, for sikre størst muligt nedsivningsareal.

En faskine skal placeres min. 5 m fra beboet bygning og 2 m fra skel.

Regnvandsbed
Et regnvandsbed er en og kreativ måde at håndtere sit regnvand på som forskønner haven.

Regnvandsbed konstrueres som en 20cm dyb lavning i haven, hvor tagvand ledes hen til gavn for bedets planter, det overskydende vand vil nedsive i jorden.

Dimensioneringen af et regnvandsbed bestemmes ud fra jordens evne til at nedsive og størrelsen på det areal der skal afvandes. Her kan nedsivningstest give nøjagtig svar på størrelsen af regnvandsbedet.

Som tommelfingerregel gælder at for hver 100m2 der skal afvandes skal der etableres 10m2 bed. Under bedet kan anlægges faskine for større nedsivnings evne.

Afstands krav til regnvandsbed er ligesom en faskine 5m fra beboet bygning og 2m fra skel

Vi udfører såvel almindelige faskiner, som regnsvandsbede.


Kontakt os for et uforpligtigende tilbud.